FORMULIER VOOR GEINFORMEERDE TOESTEMMING VERZAMELING EN GEBRUIK VAN STUDIEGEGEVENS

1. VERANTWOORDELIJKHEID DATAVERWERKING

 

Deze privacyverklaring informeert u, als deelnemer aan de enquête Gebruik van Publieke Groene Ruimten in Brussel, over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt zullen worden.

 

In dit onderzoek, dat gefinancierd wordt door Innoviris, en uitgevoerd wordt door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB), zal u persoonsgegevens aan ons ter beschikking stellen. Wij, Amy Phillips, Frank Canters, Kyle Heidtbrink, Philip Stessens en Ahmed Khan zijn verantwoordelijk voor het correct beheren en verwerken van deze gegevens en hebben de plicht u hierover te informeren. De Vrije Universiteit Brussel, vertegenwoordigd door haar rector, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens.

 

2. CONTACT

 

Om uw persoonsgegevens te verwijderen, te wijzigen of te vervolledigen kan u contact opnemen met Amy Phillips. U kan Amy Phillips ook contacteren met vragen, bezorgdheden of mogelijke klachten.

 

Naam: Amy Phillips

Organisatie: Vakgroep Geografie, Vrije Universiteit Brussel

Adres: Pleinlaan 2, 1050 Brussel, BE

E-mail: Amy.Phillips@vub.be

Phone: +32(0)2 629 37 83

Website: http://we.vub.ac.be/nl/cartography-and-gis

 

3.  VERZAMELDE GEGEVENS

 

De gegevens die u ons verstrekt zullen verwerkt worden volgens de principes die de nieuwe Europese Algemene Verordening omtrent Gegevensbescherming (AVG) oplegt en die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden zoals beschreven in dit formulier voor geïnformeerde toestemming. Indien u jonger bent dan 15 jaar dient u de toestemming te hebben van een ouder om de enquêtein te vullen.

 

Volgende persoonlijke data zullen in de enquête verzameld worden:

  • De gemeente waar u woont

  • De locatie van het stratenblok waar u woont

  • De naam en/of locatie van de groene ruimten die u het meest bezoekt

  • Uw leeftijd binnen een aangegeven bereik

  • Uw inkomen binnen een aangegeven bereik

  • Uw algemene gezondheidstoestand op een aangegeven schaal

  • Uw nationaliteit

  • Uw gezinssamenstelling

  • Uw status van tewerkstelling

  • Het hoogste diploma waarover u beschikt / dat u beoogt te behalen

 

Indien u wenst deel te nemen aan de deelnemerswedstrijd voor het winnen van een prijs, indien u graag op de hoogte zou gehouden worden van de resultaten van het onderzoek, of indien u wil participeren in het CO-NATURE vervolgonderzoek, dient u ons een e-mailadres door te geven. Dit e-mailadres zal niet samen met uw antwoorden opgeslagen worden. Uw antwoorden zullen dus niet gekoppeld kunnen worden aan het e-mailadres dat u ons meedeelt.

 

4. OORSPRONG VAN PERSOONSGEGEVENS

 

U zal persoonlijke informatie verstrekken door het beantwoorden van meerkeuzevragen en door het aangeven van locaties op kaart. Enkel gegevens die u actief aan ons ter beschikking stelt zullen verzameld worden. Uw IP adres wordt niet door ons geregistreerd. Uw gegevens worden geanonimiseerd door toewijzing van een unieke code die niet aan uw identiteit gekoppeld kan worden. Locatiegegevens die u ter beschikking stelt zullen onafhankelijk van de antwoorden die u verstrekt bewaard worden. Op deze manier kunnen resultaten nooit rechtstreeks tot u herleid worden.

 

Om de gegevens die u ons verstrekt te verzamelen wordt als interface gebruik gemaakt van de Maptionnaire service. Persoonsgegevens geregistreerd door Maptionnaire zullen door het CO-NATURE team gedownloadt worden onder de vorm van CSV bestanden en worden geanalyseerd in Excel, R Studio, en SPSS.

 

5. DOEL VAN ONDERZOEK EN GEGEVENSVERWERKING


De gegevens verzameld aan de hand van deze enquête dienen ter ondersteuning van onderzoek rond het gebruik en de waardering van groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Het onderzoek maakt deel uit van het CO-NATURE project, dat de ruimtelijke verdeling van ecosysteemdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestudeert en nagaat wat het potentieel is van natuurgebaseerde oplossingen voor ruimtelijke planning in delen van de stad die het meest baat hebben bij zulke interventies. De resultaten van dit onderzoek zullen voorgelegd worden aan diverse instanties verantwoordelijk voor ruimtelijke planning en kwaliteit van de stedelijke omgeving binnen het gewest met de bedoeling het ruimtelijk beleid rond groene ruimten in de regio te informeren en ondersteunen.

 

Individuele resultaten van de enquête worden nooit gepubliceerd. Enkel resultaten op basis van geaggregeerde gegevens zullen aan het publiek bekend gemaakt worden.

 

6. GEGEVENSOPSLAG

 

Uw gegevens worden bijgehouden voor een periode van 10 jaar, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften terzake. De gegevens worden bewaard op een beveiligde OneDrive. Dit is een beveiligd online platform met strenge toegangsvoorwaarden. Uw gegevens worden bijgevolg niet bewaard op de persoonlijke computer of op een USB-stick van de onderzoekers. De onderzoekers zullen uw gegevens en resultaten ook nooit doormailen.

 

Antwoorden op de vragen in de enquête worden verzameld aan de hand van de Maptionnaire tool, die eigendom is van Mapita.  Mapita heeft toegang tot de door u ingegeven data maar zal deze data nooit gebruiken voor eigen doeleinden. Mapita’s behandeling van de data beperkt zich tot de acties vereist om de data aan ons als klant in de gewenste vorm ter beschikking te kunnen stellen. Mapita zal de door u ingegeven data bewaren voor zolang nodig is om ze voor ons als klant beschikbaar te hebben. Wij behouden de volledige verantwoordelijkheid voor de persoonlijke data die voor ons via het platform worden verzameld en voor de wijze waarop we die data in het onderzoek gebruiken. Mapita respecteert de GDPR richtlijnen en verzekert administratieve, organisatorische, technische en fysische waarborgen om de verzamelde en verwerkte persoonlijke data te beschermen. Dit includeert het gebruik van encryptie, firewalls, beveiligde voorzieningen en strikte toegangsrechten tot de data. De hier opgenomen tekst is gebaseerd op Mapita’s “Terms” pagina (https://maptionnaire.com/terms), onder de hoofding “Customer as data controller”.

 

 

7. TOEGANG TOT DE GEGEVENS

 

Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk via de beveiligde OneDrive voor leden van het CO-NATURE team vermeld in dit document. Anderen hebben geen toegang tot de data.

 

8. RECHTEN VAN DEELNEMERS AAN DE ENQUÊTE

 

Via het CO-NATURE team kan u kennis nemen van de persoonsgegevens die in het onderzoek verwerkt worden. U kan hiervoor contact opnemen met Amy Phillips van het CO-NATURE team. Zij kan u meer inlichtingen geven omtrent de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden in het onderzoek en voor welke doeleinden deze data worden gebruikt.

 

U kan op elk moment uw toestemming voor gebruik van de data in het onderzoek intrekken zonder negatieve gevolgen. U beschikt over het recht om incorrecte, onnauwkeurige, onvolledige, niet-actuele, of onnodige persoonlijke informatie die bewaard wordt te corrigeren of vervolledigen.

 

U beschikt ook over het recht om alle gegevens die op u betrekking hebben van onze systemen te laten verwijderen. Wij zullen dit verzoek inwilligen, tenzij er van rechtswege gronden zijn om de gegevens niet te verwijderen.

 

Alle kopijen van persoonlijke data worden mogelijk niet onmiddellijk verwijderd van alle Maptionnaire servers en backup systemen nadat actieve data verwijderd of gewijzigd  worden. Deze kopijen worden zo vlug als haalbaar is verwijderd.

 

Eens de gegevens verwerkt zijn zal het niet langer mogelijk zijn om data te verwijderen indien dit de resultaten van het onderzoek in gevaar zou brengen.

 

U beschikt over het recht om de door ons verzamelde gegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat van ons te ontvangen en om deze data onafhankelijk aan een derde partij door te geven.

 

Indien u verdere vragen hebt over uw rechten rond de verwerking van uw gegevens, zoals gestipuleerd in de AVG, kan u hiervoor steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Vrije Universiteit Brussel: dpo@vub.be

 

9. INDIENEN VAN EEN KLACHT

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen omtrent de wijze waarop uw persoonsgegevens worden behandeld. Dit kan u doen bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving rond gegevensbescherming:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

e-mail:  contact@apd-gba.be

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Laatste update: 21 augustus, 2019